Droogval Rijnstrangen

rijnstrangen 2016 TWij

 

Beste allen,

Zoals jullie weten is 2016 een schrikkeljaar en dus mag het peil in de Oude Rijnstrangen tussen Kandia en de stuw bij de Eendepoelse buitenpolder vanaf 15 juli wegzakken tot 9,0m+NAP. Deze peilverlaging is op 15 juli ingezet maar nu blijkt dat het peil in de Oude Rijnstrangen niet verder zakt dan ongeveer 9.55+NAP.  De oorzaak is een prop van ongeveer 200 meter lengte, zie foto (rechts waar de 5 zilverreigers of lepelaars wie het weet mag het zeggen fourageren). In overleg met het waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland hebben we de mogelijkheden besproken om deze prop te verwijderen. Door het waterschap wordt een ‘midi-float’ (kraan op ponton) ingehuurd en maandag gaat deze kraan het gedeelte van de stroomgeul uitdiepen. Als de oude Rijn gaat doorzakken kunnen er nieuwe barrières zichtbaar worden die we nu nog niet kunnen zien. De werkzaamheden blijven vooralsnog beperkt tot het uitdiepen van dit gedeelte van de stroomgeul. De werkzaamheden zullen ongeveer een dag duren. 

Voor vogelaars is het een feest er zijn leuke waarnemingen zoals purperreiger, 5 steltkluten, kleine zilverreiger, zwarte ooievaar, grote groepen grote zilverreigers en lepelaars en veel steltlopers, waarop de slechtvalk dan weer komt jagen.

Namens betrokken partijen Theo Wijers en Max van Dongen, SBB.

 

Achtergrondinformatie  

In het peilbesluit is opgenomen dat in het schrikkeljaar het peil in de Oude Rijn mag wegzakken tot 9.00m+NAP. Riet is gebaat bij een fluctuerend peil; de wortels van riet moeten incidenteel droog staan om te kunnen uitbreiden. 2016 is een schrikkeljaar wat inhoudt dat in de periode van 15 juli tot 1 oktober het peil in de Oude Rijn mag uitzakken tot 9.00m+NAP (meebewegend met het peil in het Pannerdens Kanaal). Het peil zal op 15 juli niet in een keer omlaag gebracht worden: omwille van de stabiliteit van de taluds, de aanwezigheid van boten op de Oude Rijn en vissen wordt het peil bij Kandia in twee weken stapsgewijs omlaag gebracht Om droogteschade bij de landbouw te beperken zijn bij stuw Berghoofdse Veer (voorheen Noordstrang) en bij stuw Dijkmagazijn (voorheen Eendepoelse buitenpolder) stuwen aangelegd. Het waterpeil bovenstrooms van deze stuwen blijft minimaal op respectievelijk 10,00m+NAP en 10,20m+NAP.